Skuldbevakning av obetalda skulder trots tidigare inkassoförsök

Kundfordringar flyttas efter ett år till skuldbevakning (Debt surveillance) i de fall där slutkunden visar sig sakna medel att betala. I Debt surveillance övervakar vi slutkundens finansiella situation och ser till att kundfordringen inte upphör att gälla. Indrivningsprocessen startar igen så fort kundens finansiella situation förbättras.  I skuldbevakningen gör vi kontinuerliga bedömningar för att kunna vidta de korrekta åtgärder som krävs i varje situation.