Vår tjänst för inkasso

 

Vi erbjuder en omfattande tjänst för processen order till betalning (order to cash) som innefattar fakturering, kundreskontrahantering och också inkasso och indrivning av skulder.  

 

Vårt mål är att korta ner ditt genomsnittliga antal kreditdagar med hjälp av en strukturerad, högt automatiserad och effektiv inkassoprocess. Detta sker samtidigt som vi med våra processer och vår personal ser till att bemöta dina kunder på ett sådant sätt att ditt företags kundrelationer bibehålls och vårdas.  

 

Vi börjar indrivningen av dina fordringar med en påminnelse och därefter, om så behövs, går vi vidare till inkasso eller rättslig process. Våra åtgärder styrs av procedurer som är tydligt definierade för ditt företag och dina slutkunder. Vi anpassar oss alltid till individuella kundbehov för att kunna erbjuda den bästa upplevelsen. Och vi känner att för våra företagskunder och slutkunder är det viktigt att alltid kunna kontakta oss. Om det behövs kan vi alltid diskutera fakturafrågor med slutkunden och komma fram till en flexibel överenskommelse om stegen i processen för påminnelser, inkasso och indrivning. Detta främjar en varaktig och sund kundrelation även i framtiden.

 

Vanligen skickas bara en påminnelse till slutkunden för att inte förlora tempo i processen. På uppdrag av kund skickas påminnelser i OpusCapitas namn till slutkunderna. Påminnelsebrevet har relevanta fakta om OpusCapita som kontaktinformation och bankuppgifter. Målet med påminnelsen är att driva in kapital, dröjsmålsränta och påminnelsekostnader för den förfallna fordringen. OpusCapita hanterar såväl avstämning av betalningar som att skicka betalningsinformation till dig som kund. Slutkunden kommer alltid att instrueras att kontakta OpusCapita direkt om alla frågor som rör skulden och indrivningsprocessen.

Vårt mål med vår inkassotjänst är att så tidigt som möjligt från slutkunden få full betalning för utstående skulder (inklusive kundfordringar, upplupna räntor och kostnader och påminnelseavgifter).  

 

Inkassoprocessens aktiviteter för att driva in betalning inkluderar åtgärder som brev och telefonsamtal, allt efter vad OpusCapita bedömer är lämpligt och passande. Vi tar alltid hänsyn till slutkundens behov och vilken typ av slutkund det handlar om. Även i denna del av processen instrueras slutkunden att kontakta OpusCapita istället för dig som kund.

 

Om en slutkund visar sig ha begränsad betalningsförmåga, ombeds slutkunden att gå med på en för slutkunden lämplig avbetalningsplan.

Skulle en frivillig inbetalning som är beskriven ovan inte bli framgångsrik och skulden är obestridd, då kommer OpusCapita att undersöka kundens betalningsförmåga och bedöma utsikterna för en rättslig process. Befintliga skulder, inklusive fordringar, upplupen ränta och kostnader och påminnelseavgifter, kan därefter drivas in via en rättslig process.

 

Fall där parterna inte är överens om villkoren eller beloppen drivs som civilmål. Med ditt tillstånd kan vi skicka

inkassomaterialet  till en rätt. Vi kan också komma överens om andra metoder för legal rättslig skuldindrivning, som hot om konkurs, anmälan om konkurs, indrivning i konkurs och olika säkerhetsarrangemang.

Kundfordringar flyttas efter ett år till skuldbevakning (Debt surveillance) i de fall där slutkunden visar sig sakna medel att betala. I Debt surveillance övervakar vi slutkundens finansiella situation och ser till att kundfordringen inte upphör att gälla. Indrivningsprocessen startar igen så fort kundens finansiella situation förbättras.  I skuldbevakningen gör vi kontinuerliga bedömningar för att kunna vidta de korrekta åtgärder som krävs i varje situation.

Ett företag eller konsument som har finansiella svårigheter kan till slut råka ut för en offentlig omstrukturering av skulderna eller rentav en konkurs. I varje enskilt fall kan vi komma överens med dig om det bästa fortsatta agerandet såväl som att sätta upp skulden på en bevakningslista tills konkursen är slutförd (bevaka att varje återhämtning från konkurs noteras) eller att den officiella omstruktureringen av skulden genomförs enligt beslut.